Overordnede målsætninger i strategiaftalen 2021

Målsætningerne er grundlæggende for game plan og afspejler det, som DSkiF vil sikre som et grundlag for udviklingen af skisporten i Danmark:

Konkrete målsætninger som skal nås i 2021 (revideres i 2023) er delt op i 9. kategorier, med udgangspunkt i løberen.

 1. Udøver
 2. Anlæg
 3. Arrangementer og aktiviteter
 4. Træneren
 5. Oplæring og uddannelse
 6. Kommunikationsarbejde
 7. Økonomiske rammer
 8. Internationalt arbejde
 9. Samarbejde
Game Plan overordnede målsætninger

Overordnede målsætninger 2021

Konkrete målsætninger (fra strategiaftalen med DIF) som skal nås i 2023 er delt op i flg. kategorier, med udgangspunkt i løberen.

1. Udøver 

Udøveren er central i modellen, som er den samme model, der bruges til ATK (aldersrelateret træningskoncept.

Målsætninger i perioden er:

 • ATK skal være fuldt implementeret
 • SKi365 skal være en del af hverdagen i hovedparten af de danske aktive skiklubber, tilbuddenne skal målrettes klubbernes ressourcer og medlemsstruktur
 • DSkiFs medlemstal skal forøges gennem øget rekruttering, fastholdelse i klubberne og øget kvalitet i klubtilbud

2. Anlæg

Anlæg er et vigtigt grundlag for aktiviteter i klubberne.

Målsætninger i perioden:

 • Der skal være anlæg med mulighed for helårsaktiviteter i alle regioner i Danmark udviklingsarbejdet skal laves i samarbejde med kommunerne – og evt. fonde
 • Alle discipliner skal have samarbejdsaftaler med destinationer
 • DSkiF skal kunne rådgive kvalificeret om anlæg og mulighed for at søge finansiering til disse

3. Arrangementer og aktiviteter

For at vi kan tiltrække sportslige skiløbere, skal der være attraktive tilbud i klubberne

Målsætninger i perioden:

 • Konkurrence og træningsformer skal være udformet med henblik på at tiltrække og fastholde sportslige skiløbere
 • Det skal ske gennem øget fokus på rekruttering og fastholdelse af frivillige i klubberne
 • Der skal afvikles flere FIS løb, der skal laves flere aldersrelevante konkurrencer og der skal etableres en ”Suunto Cup” på Sjælland

4. Træneren

Træneren/instruktøren/lederen er en rollemodel og den, der typisk viderebringer og udlever de principper, som ligger til grund for vores sport

Målsætninger i perioden:

 • Alle trænere/instruktører/ledere skal kende ATK og benytte sig af det som et princip
 • Aktiviteter i klubberne skal både omfavne dem som vil konkurrere og dem, som vil være aktive
 • Der skal altid fokuseres på holdet fremfor individet
 • Der skal være etableret et internationalt samarbejde med andre lande med henblik på trænerudvikling
 • Der skal være tiltag i gang for at få overført kompetence fra topnationerne med henblik på skiforbedrende aktiviteter
 • Der skal være kompetent trænerkompetence til stede i minimum de 11 udviklingsklubber

5. Oplæring og uddannelse

Oplæring og uddannelse er centralt, for at man kan udvikle sig til en sportslig skiløber

Målsætninger i perioden:

 • Der skal være et kursustilbud til trænere/instruktører/ledere om ATK og udviklingsmodel
 • Der skal være faglige samarbejder med DIF og udenlandske skiforbund omkring uddannelse

6. Kommunikation

Kommunikation er centralt, for at vi kan nå vores mål, især ift. rekruttering

Målsætninger i perioden:

 • Det skal være almindeligt kendt at man kan gå til ski i Danmark
 • Al kommunikation skal være baseret på åbenhed og dialog og med tæt samarbejde med klubberne og kraftcentrene

7. Økonomiske rammer

De økonomiske rammer sætter barren for udviklingen af vores sport. Men i samarbejde og med klare mål, kan vi få mere skisport for pengene.

Målsætninger i perioden:

 • Der skal arbejdes for at udvide den samlede økonomi ved at gøre DSkiF mere aktiv for erhvervslivet og ved at søge mest mulig ekstern støtte
 • Vores indtægtsplatform via DIF, FIS, IBU og klubberne skal konsolideres ved at eksekvere på planerne i strategiaftalen med DIF
 • Det øgede fokus på rekruttering skal resultere i en udvidelse af økonomien
 • De økonomiske rammer der er til rådighed skal bruges på at udvikle sporten med fokus på at udøverne har mulighed for at dyrke sin sport og udvikle sit talent

8. Internationalt arbejde

Det internationale arbejde er med til at sikre de bedste muligheder for at dyrke skisport i et land som vores uden sne og bjerge.

Målsætninger i perioden:

 • Vi skal forbedre mulighederne for at dyrke vores sport ved samarbejder med udenlandske skiforbund og derved sikre bedre vilkår for den enkelte skiløber
 • Vi skal bruge vores kontakter og muligheder i det internationale miljø til at skabe et kompetenceløft på alle områder og søge størst mulig indflydelse
 • Vi skal give klubberne bedre viden og mulighed for erfaringsudveksling gennem vores kontakter
 • Klubberne skal sikres bedre muligheder for at udøve deres virke på destinationerne
 • Vi skal samarbejde med andre nationer som os for at skabe synergi og effektivitet i udviklingsarbejdet

9. Samarbejde

Det er vigtigt at vi har retningslinjer for vores arbejde, især når en stor del af vores udvikling sikres af frivilligt arbejde. Skiglæde er det grundlæggende, som binder os sammen og for at holde fast i den, har vi behov for regler.

Målsætninger i perioden:

 • DSkiFs værdier og holdninger skal være kendt og ligge til grund for alt det arbejde, der udføres af både ansatte og frivillige
 • DSkiFs love og regler skal være kendt og ligge til grund for alt arbejde
 • Den rollefordeling der er defineret i game plan skal følges, for at undgå konflikter
 • Vi skal forholde os klart og tydeligt til områder som doping, abuse & harassment osv.
 • Vi skal have en klar politik omkring ernæring og kost (spiseforstyrrelser)
 • Skisporten skal være inkluderende ift alder, niveau, køn, social- og kulturel baggrund, seksuel orientering, funktionsevne og økonomisk formåen