Seksuelle krænkelser er et emne som det kan ofte være svært for klubbens bestyrelse at tage fat om. Bestyrelsen har pligt til at indhente en børneattest på de trænere, instruktører, ledere mv. der i deres virke for klubben kommer i kontakt med børn og unge i klubben.

Hvad kan foreningen gøre for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge, hvad siger børneattestloven, og hvordan rådgiver forbundet i konkrete sager?

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Hvordan indhenter foreningen børneattester?
DIF har i samarbejde med DGI og DFIF lavet folderen “Husk børneattesten!”, som kort beskriver, hvorfor og hvordan foreninger indhenter børneattester på deres nye børne- og ungdomstrænere/ledere.

Det er nemt og hurtigt – læs en mere uddybende vejledning, som præcist beskriver, hvordan foreningen skal indhente og håndtere børneattesterne.

Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af loven om børneattester.

Indhentelse af samtykke kan ske elektronisk, hvis foreningen har CVR-nummer og E-boks samt man har en medarbejdersignatur. Indhentelse af elektronisk samtykke kan ske her.

Underretningspligt til DIF

Idrætsforeninger under DIF (samt DGI og Firmaidrætten) kan ikke frit tilknytte en person (lønnet eller ulønnet) til at varetage børne- og ungdomsarbejde, hvis personen tiltales, dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge.

Foreningen er forpligtet til at underrette DIF, når den får kendskab til tilfælde af seksuelle krænkelser, enten via børneattesten eller på anden vis. Når foreningen har underrettet DIF, vil der blive truffet afgørelse om, hvor længe den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde. Afgørelsen træffes af et udelukkelses-nævn, som er nedsat i fællesskab af DIF, DGI og Firmaidrætten, og som træffer afgørelser for alle foreninger under de tre organisationer.

Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:

Danmarks Idræts-Forbund
Att. Jan Darfelt
Idrættens Hus
2605 Brøndby

Telefon 43 26 20 31
jd@dif.dk

Nedenfor har vi oplistet børneattestloven, Kulturministeriets generelle vejledninger om håndtering af børneattester samt blanket til indhentning af børneattest:

Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved tilknytning af personer i bl.a. idrætsforeninger.

Download:

Blanket til indhentelse af børneattest (pdf)

Husk Børneattesten (pdf)

Vejledning om børneattester (pdf)

Det uhørte overgreb (pdf)